VISIE

Kinderen behoren op te groeien in een veilige omgeving.

Kinderen behoren een gelukkige jeugd te hebben.

Kinderen moeten toegang hebben tot adequaat onderwijs.

Kinderen moeten de bagage meekrijgen om een volwaardig lid van de Srilankaanse samenleving te kunnen worden.

Individuen moeten zich kunnen ontplooien.

MISSIE

Huisvesting, scholing en zorg verlenen aan kinderen;

Specifiek aan weeskinderen, gehandicapte kinderen en kinderen die wegens molest of misbruik onttrokken zijn aan de ouderlijke macht.

Personen ondersteunen met geldelijke middelen.

DOEL

Kinderen zich te laten ontplooien zodat zij gelukkig worden en zo kunnen bijdragen aan een samenleving van vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid.

Zorgvelden van de stichting:

 • Scholing
 • Huisvesting
 • Zorg
 • Individuele steun
 
 

Doelgroepen:

 • wees- en straatkinderen
 • gehandicapten
 • begaafde kinderen in achterstandsgebieden
 • armen en gebrekkigen in het algemeen
 • personen getroffen door calamiteiten

Doelen 2014 - 2019:

 • opvang van en zorg voor 60 kinderen in het Anna-Wilhelmina Home for Children
 • ondersteuning van tehuis voor kinderen met het syndroom van Down in Mawanella (ca.15 kinderen)
 • opvang van en zorg voor 30 kinderen in het Child Care and Development Centre te Kurunegale
 • uitbreiden van de taken in dit centrum tot de zorg en opvang van drugsverslaafde jongeren
 • het in stand houden van een montessorischool in het gebied van het Child Care and Development Centre Centre
 • schoolgelden / studietoelage / reiskosten voor resp. 30, 30 en 30 kinderen
 • ondersteuning zelfstandig wonen voor ca 5 gehandicapten
 • verstrekken van microkredieten
 • gerichte hulp bij calamiteiten
 

De praktijk

De stichting kan in Nederland naast het bestuur rekenen op circa 10 vrijwilligers die helpen bij voorlichting, fondsenwerving, internet en direct mail.

In Sri Lanka heeft de stichting twee kindertehuizen in eigen beheer en ondersteunt zij een tehuis voor kinderen met syndroom van Down.

Voor de stichting zijn in Sri Lanka 15 mensen werkzaam in de kindertehuizen en 5 personen op de montessorischool; allen in loondienst.

De jaarlijkse running costs voor haar projecten bedragen ca. 55.000 euro.

Dit bedrag wordt bijeengebracht door algemene sponsors,en sponsorouders; dit zijn personen/bedrijven/organisaties die zich voor 5 jaar verplichten tot het bekostigen van de opvang en scholing van een kind (500 euro per jaar).

Voor gebouwen, onderhoud en nieuwbouw, doet zij een beroep op organisaties en goede-doelen-fondsen in Nederland.